VÝHODY ČLENSTVA
V KOMORE
ČLENSTVO
V KOMORE
STANOVY
KOMORY


STANOVY KANADSKEJ OBCHODNEJ KOMORY

Preambula

V záujme podpory všestranného rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kanadskou republikou na základe rozhodnutia prijatého ustanovujúcim zhromaždením Kanadsko - Slovenskej obchodnej komory zo dňa 24.11.2000, bola v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky založená medzinárodná mimovládna organizácia Kanadsko -Slovenská obchodná komora.

Článok I.
Názov a sídlo

1. Názov občianskeho združenia : Kanadsko - Slovenská obchodná komora, v skratke K.S.O.K.
V jazyku anglickom : Canadian - Slovak chamber of commerce
2. Sídlom komory je Mariánska 12, 811 08 Bratislava
3. Kanadsko - Slovenská obchodná komora ( ďalej len Komora ) je občianskym združením fyzických a právnických osôb, založeným v zmysle slovenského zákona číslo 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
4. Komora vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Článok II.
Činnosť komory

Poslaním Komory je podporiť rozvoj vzájomných vzťahov a obchodnej výmeny medzi Kanadou a Slovenskou republikou, ako aj technickej a ekonomickej spolupráce medzi podnikateľmi oboch krajín, poskytujúc informácie a pomoc svojim členom i všetkým záujemcom .

Komora rozvíja kontakty a spoluprácu s kanadským a slovenským obchodným systémom aj uskutočňovaním spoločných projektov a podnetov.

Komora podporuje rozširovanie ekonomických informácií, ktoré napomáhajú spolupráci medzi firmami a rozvoju obchodných príležitostí.

Komora rozvíja spoluprácu v oblasti školstva zabezpečovaním vysokoškolských študijných pobytov.

Okrem toho cieľom Komory je :
a./ rozvíjať kontakty s miestnymi úradmi, asociáciami, ekonomickými a finančnými
inštitúciami oboch krajín, z dôvodu zjednodušovania vzájomných obchodných výmen;
b./ spolupracovať s obchodným zastúpením Kanady a obchodným zastúpením Slovenskej republiky v otázkach týkajúcich sa rastu ekonomických vzťahov medzi Kanadou a Slovenskou republikou;
c./ poslanie vykonávať tak, aby kanadským a slovenským úradom a inštitúciam zverené záležitosti viedli k ich rozvoju;
d./ poskytovať vo všeobecnosti informácie o trhovej situácií, o firmách, zákonoch a v rámci toho aj o určitých oblastiach a o možnosti umiestnenia tovarov
e./ informovať o obchodných zástupcoch a zastúpeniach obchodných firiem
f./ systematicky sústreďovať zákony, opatrenia a miestne zvyklosti či už ekonomického, finančného, colného či daňového charakteru
g./ podávať informácie o odborníkoch, poradcoch, prekladateľoch ale aj o ostatných odborníkoch pre podporu obchodu
h./ poskytnúť maximálnu možnú pomoc každému, kto prispeje obchodu v jednej z dvoch krajín
i./ vykonať každú užitočnú činnosť, ktorá prispeje k dosiahnutiu vlastných cieľov
j./ podporovať a ochraňovať na miestnych úradoch členské podnikateľské subjekty prítomné na území oboch zmluvných strán.

Úradným rokovacím jazykom je slovenčina a angličtina.

Článok III.
Členovia komory

Členom komory sa môžu stať právnické osoby, inštitúcie, kanadské a slovenské spoločnosti s činnosťou v oboch krajinách, ako aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú obchodnú, priemyselnú, remeselnícku činnosť alebo poskytujú služby.
Okrem toho členmi môžu byť osoby a firmy iných štátov, vždy na základe splnenia horeuvedených podmienok.
Členom komory nemôže byť osoba, ktorá bola stíhaná za hanobenie a ktorá stratila občianske práva.

Zápis do Komory je jednoročný a pokladá sa za tiché predĺženie z roka na rok, ak odstúpenie nebolo písomne zaslané doporučeným listom do 31.10. predchádzajúceho roka. V prípade, že táto doba uplynula, člen bude považovaný za platiaceho člena členských príspevkov, ktoré budú stanovené na nasledujúci rok. Členovia Komory majú volebný a schvaľovací hlas.
Každý člen môže adresovať prezidentovi návrhy ktoré, po prehodnotení Predsedníckou radou budú doporučené do programu Valného zhromaždenia.
Členovia komory sa rozlišujú nasledovne :
- zakladajúci členovia
- riadni členovia
- čestní členovia
Za zakladajúcich členov sa považujú všetci členovia, ktorý poskytli Komore materiálne alebo nemateriálne prostriedky na udržiavanie jej činnosti v prvom roku.
Zakladajúci členovia majú rovnaké práva ako riadny členovia.
Riadnymi členmi sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré súhlasia s poslaním a stanovami Komory.
Čestnými členmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kanadsko - slovenskej spolupráce v oblasti obchodnej a hospodárskej a s čestným členstvom súhlasia. Čestní členovia sa nemôžu považovať za riadnych členov a nemajú hlasovacie právo na Valnom zhromaždení. Postavenie čestných členov musí byť odsúhlasené Valným zhromaždením.
Čestných členov navrhuje Valnému zhromaždeniu Predsednícka rada. Čestný člen má rovnaké povinnosti ako riadny člen, ale neplatí členské príspevky. Čestný člen nemôže byť volený do orgánov Komory a pri hlasovaní má hlas poradný.

Článok IV.
Ukončenie členstva

Člen, ktorý poruší predpisy uvedené v článku III. sa automaticky vylučuje.
Okrem toho člen môže byť vylúčený na základe rozhodnutia Predsedníckej rady, podľa skutočnosti uvedených v čl. 5. , ods.3 , ak neplatí členské príspevky a tak sa stáva nehodným členstva v Komore.
Proti takémuto vylúčeniu, ktoré musí byť dotyčnému zaslané doporučeným listom, je možné odvolať sa na Valnom zhromaždení, prezentovaním sa písomne u prezidenta komory do 30 dní odo dňa oznámenia o vylúčení.
Člen podrobený bankrotu alebo inému podobnému právnemu procesu v krajine sídla komory bude s komory vylúčený.

Článok V.
Členské príspevky.

Členský príspevok sa bude určovať z roka na rok Predsedníckou radou a bude musieť byť uhradený do 30 dní od dátumu určeného na úhradu.
Po uplynutí 30 dní bez uskutočnenej úhrady, odo dňa určeného na úhradu, bude člen považovaný, za neplatiaceho a nebude mať právo na žiadne služby poskytované Komorou až do vyrovnania sa .
Neplatiaci člen bude vyzvaný doporučeným listom, so súhlasom Predsedníckej rady bude vylúčený so zoznamu členov, ak na základe výzvy nevyrovná členské príspevky so spätnou platnosťou.
Členský rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

Článok VI.
Pracoviská komory

Komora môže na zabezpečenie svojej činnosti vytvárať decentralizované pracoviská bez toho aby mali právnu subjektivitu.
Ich rôzne sídla budú zriadené Predsedníckou radou.
Zriadenie decentralizovaného sídla s vlastnou právnou subjektivitou schvaľuje Valné zhromaždenie.

Článok VII.

Orgány Komory

Orgánmi Komory sú :
1. Valné zhromaždenie
2. Predsednícka rada
3. Prezident
4. Dozorná rada

Článok VIII.
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie bude zasadať aspoň raz do roka, ak je to potrebné môže zasadnúť kedykoľvek.
Zhromaždenie zvoláva Prezident.

Prezident má možnosť zvolať zhromaždenie vždy vtedy, keď to pokladá za vhodné. Je povinný ho zvolať do 15 dní od rozhodnutia Predsedníckej rady, alebo na podnet minimálne dve tretiny členov.
V pozvánke musí byť uvedený program, dátum, miesto a hodina pozvania.
Pozvánka musí byť zaslaná aspoň 7 dní pred určeným dátumom zasadnutia.
Valné zhromaždenie :
- volí Prezidenta, členov Predsedníckej rady a členov Dozornej Rady,
- prerokúva a schvaľuje výročnú správu Predsednícke rady a Dozornej rady,
- prerokúva a schvaľuje ročnú uzávierku,
- prerokúva a schvaľuje preventívny rozpočet,
- určí počet členov Predsedníckej rady, maximálne do počtu 25 vrátane Prezidenta,
- prerokúva a odsúhlasuje návrhy Predsednícke rady a členov,
- prerokúva a odsúhlasuje zmeny a dodatky k stanovám,
- rozhoduje o rozpustení Komory.
Valnému zhromaždeniu predsedá Prezident Komory.
Zasadnutie bude vždy platné ak :
a./ pozvánky boli zaslané aspoň 7 dní pred dňom určeným na konanie Valného zhromaždenia a obsahovali miesto deň a hodinu zasadnutia ako aj program rokovania,
b./ v určenú hodinu prvého zasadnutia bude prítomná aspoň polovica členov.
V prípade, že táto posledná podmienka nebude splnená, druhé zasadnutie Valného zhromaždenia sa uskutoční po 30 minútach a jeho zasadnutie bude považované za platné bez ohľadu na počet prítomných členov.

Uznesenia Valného zhromaždenia sa schvaľujú absolútnou väčšinou hlasov.

Návrhy na zmenu stanov budú platné na základe uznesenia ak :
- sa odsúhlasia hlasmi dvoch tretín členov na prvom zvolanom zasadnutí Valného zhromaždenia
- sa odsúhlasia absolútnou väčšinou prítomných členov v prípade druhého zasadnutia
Každý člen môže byť zastúpený iným členom, alebo treťou osobou, ak predloží Komore písomné splnomocnenie.
Jeden člen môže zastupovať maximálne troch členov.
Uznesenia Valného zhromaždeia musia byť zapísané v zápisnici a podpísané Prezidentom Valného zhromaždenia.

Článok IX
Predsednícka rada

Predsednícku radu volí Valné zhromaždenie a skladá sa maximálne z počtu 25 členov.
Valné zhromaždenie na svojom prvom riadnom zhromaždení určí práva a povinnosti pre členstvo v Predsedníckej rade.
Predsednícka rada má všetky práva, ktoré nie sú špeciálne vyhradené pre Valné zhromaždenie, administratívne riadi Komoru a uskutočňuje všetky rokovania v záležitostiach, ktoré sa týkajú jej činnosti.
Menuje generálneho tajomníka.
Rediguje preventívny rozpočet a ročnú uzávierku a prekladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu.
V prípade, že sa uvoľní miesto v rade vykoná jej doplnenie do najbližšieho Valného zhromaždenia.
Rada na svojom nasledujúcom zhromaždení odsúhlasí prijatie nových členov, vylúčenie členov, znovuprijatie členov.

Článok X
Rozhodnutia Predsedníckej rady

Predsednícka rada rozhoduje len o tých bodoch, ktoré boli na programe dňa.
Uznesenie Predsedníckej rady sú platné, ak :
a./ pozvánka bola zaslaná členovi Dozornej rady písomne v predstihu aspoň 10 dní ak je to
riadne zvolanie a 5 dní v prípade mimoriadneho zvolania.
b./ bude prítomná aspoň polovica členov Rady, okrem prezidenta.
Uznesenie sa prijímajú na základe väčšiny hlasov, v prípade parity rozhoduje hlas prezidenta.
Na požiadanie jedného z členov Predsedníckej rady môže sa rozhodovať tajným hlasovaním.
Člen rady, ktorý sa bez odôvodnenia nezúčastní na jej dvoch za sebou nasledujúcich zhromaždeniach, môže byť odvolaný a nahradený.
Uznesenie Predsedníckej rady musia byť zapísané v zápisnici a uložené v sídle Komory.

Článok XI
Prezident

Prezidenta volí Valné zhromaždenie z členov Predsedníckej rady. Prezident zastupuje Komoru, predsedá Valnému zhromaždeniu a Predsedníckej rade.Na základe odôvodnenej a písomnej požiadavky troch členov rady, je povinný zvolať zasadnutie do 15 dní.
Riadi činnosť Komory jednému alebo viacerým členom môže zveriť konanie vo veciach a v určitých otázkach.
Prezident má podpisové právo.

Článok XII
Dozorná rada

Úlohou Dozornej rady je skúmať spoločenské knihy a kontrolovať hospodárenie Komory.
Jej členovia sú menovaní Valným zhromaždením v počte 3 členov.
Členovia dozornej rady informujú Valné zhromaždenie v písomnej správe o výsledkoch vykonanej kontroly.

Článok XIII
Čestní prezidenti

Čestní prezidenti sú zároveň čestnými členmi Predsedníckej rady s postavením podľa článku 3 ods.6 a ďalších článkov.Ak sa čestný prezident zúčastňuje zasadnutia Predsedníckej rady spolu predsedá jej.

Článok XIV.
Majetok a hospodárenie komory

1. Komora hospodári s vlastným majetkom a hospodárenie Komory sa vykonáva podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením v súlade s príslušnými právnymi predpismi, stanovami a pravidlami hospodárenia Komory. Pravidlá hospodárenia schvaľuje Valné zhromaždenie.
2. Majetok Komory slúži na zabezpečenie a rozvoj Komory.
3. Majetok Komory sa vytvára najmä z členských príspevkov členov Komory príjmov z vlastnej činnosti a z darov od tretích osôb. Tento majetok je vo vlastníctve Komory.
4. Všetky orgány Komory sú povinné dbať o to , aby majetok Komory bol čo najhospodárnejšie využívaní a všemožne chránený pred poškodením, zničením a stratou.
5. Rozpočet za kalendárny rok a výšku príspevkov na kalendárny rok schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh Predsedníckej rady.
6. Zo svojho majetku Komora uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené daňovými zákonmi a predpismi.
7. O použití majetku ( po odvedení daní a poplatkov ) rozhoduje Valné zhromaždenie so zreteľom na plánovanú činnosť v kalendárnom roku.

Článok XV.
Zánik Komory

1. Komora zaniká :
- a./ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením Komory s iným združením
- b./ právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení podľa § 12, ds.3 a 5 Zák. Č.83/1990 o združovaní občanov v znení v neskorších predpisov.

2. Majetkové vysporiadanie vykonajú :
- a./ likvidátor vymenovaný Valným zhromaždením v prípade uvedenom v bode 1 písm. a)
- b./ likvidátor určený Ministerstvom v prípade uvedenom v bode 1 písm.b)

3. Likvidácia Komory sa vykonáva podľa § 70 a § 75 Obch .Zákonníka. Riadni členovia Komory, ktorých členstvo trvalo ku dňu zrušenia Komory s likvidáciou , majú právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie a to podľa pomeru úhrnu všetkých členských príspevkov, ktoré mali v Komore za celú dobu ich členstva zaplatiť.

Článok XVI.
Dočasné pravidlá

Pri založení Komory zakladatelia budú považovaní za ustanovujúce Valné zhromaždenie. Stanovy budú prijaté Valným zhromaždením v momente založenia Kanadsko - Slovenskej obchodnej komory, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2000 v Bratislave.