ZALOŽENIE
FIRMY V CA
DANE V CA HOSPODÁRSTVO
V KANADE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI


BUSINESS ENTITIES - OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI V KANADE


Bilinguálna Kanada má dva rôzne právne systémy. V Quebeku sú civilné vzťahy regulované Občianskym zákonníkom a v ostatnej časti Kanady sú regulované zvykovým právom. Najdôležitejsimi zákonmi v práve obchodných spoločnosti sú Canada Business Corporations Act, Canada Corporations Act, Canada Cooperatives Act atď.
Pri zakladaní obchodnej spoločnosti v Kanade je dôležité rozhodnúť sa, či bude spoločnosť založená podľa federálnych zákonov Kanady alebo podľa zákonov niektorej z provincií Kanady. Podľa tohto kritériá sa potom rozoznávajú federálne a provinciálne spoločnosti. Rozhodnutie musí byť učinené aj napriek tomu, že činnosť spoločnosti bude vykonávaná len v jednej provincii. Ak je spoločnosť provinčne autorizovaná a má v úmysle vykonávať svoju činnosť aj v iných kanadských provinciách, musí u nich byť registrovaná ako extra-provinčná spoločnosť. V prípade federálnych spoločností to nie je potrebné. Dôležité faktory, ktoré by mali byť brané do úvahy pri rozhodovaní, sú okrem plánovaného miesta výkonu činnosti spoločnosti aj poplatky súvisiace so založením a rozdiely v právnych ustanoveniach.

Kanadské právo rozoznáva niekoľko rôznych obchodných celkov:

a) Spoločnosť vo výlučnom vlastníctve – „Sole proprietorship“
Je najjednoduchším typom spoločnosti. Je priamo vlastnená jednou osobou, ktorá je zodpovedná za činnosť, vrátane všetkých záväzkov. Tejto osobe taktiež náleží zisk spoločnosti. Ak osoba používa názov spoločnosti, vyžaduje sa registrácia spoločnosti. Naopak je tomu v prípade, že názvom spoločnosti je meno osoby, ktorá spoločnosť vlastní. Vlastník je osobne zodpovedný za všetky záväzky, ktoré mu vznikli počas činnosť spoločnosti, zodpovedá celým svojim osobným majetkom.

b) Partnerstvo - „Partnership“
Tento typ obchodných spoločnosti vyžaduje minimálne dvoch zakladateľov. Rozlišujú sa tri druhy:
- prvým je všeobecné partnerstvo /general partnership/, ktoré partnerom neposkytuje ochranu pred zodpovednosťou za dlhy a straty,
- obmedzené partnerstvo /limited partnership/ pozostáva zo všeobecných partnerov a obmedzených partnerov. Všeobecní partneri zodpovedajú za všetky záväzky a taktiež za manažment spoločnosti. Naopak, obmedzení partneri nezodpovedajú za záväzky spoločnosti a nie sú ani oprávnení byť súčasťou manažmentu spoločnosti . Zisk spoločnosti je rozdeľovaný na základe dohody medzi partnermi,
- partneri s ručením obmedzeným /limitied liability partnership/ poskytuje každému partnerovi ochranu pred záväzkami druhého partnera.

c) Korporácia – „Corporation“
Korporácia je vlastnená podielnikmi, ktorí nie sú zodpovední za záväzky spoločnosti. Podielnici sú osoby, ktoré sú vlastníkmi podielov spoločnosti. Prostredníctvom hlasov, ktoré sú spojené s podielmi, podielnici vykonávajú kontrolu spoločnosti. Ak je len jeden podielnik, tento vykonáva úplnú kontrolu nad spoločnosťou. V prípade viacerých podielnikov, je najdôležitejší majoritný vlastník. Podielnici ovplyvňujú spoločnosť najmä tým, že volia riaditeľov a rozhodujú o záležitostiach s významným vplyvom.


d) Pobočky zahraničných spoločností
– „Branches of foreign corporations“

Za účelom vykonávania činnosti spoločnosti v Kanade môže byť založená pobočka, ktorá musí byť riadne registrovaná.

e) Spoločnosť s ručením neobmedzeným
- „Unlimited liability company“

V provincii Nova Scotia existuje „hybrid“ nazvaný „unlimited liability company“, ktorá je zvyčajne využívaná zahraničnými spoločnosťami na výkon predmetu činnosti spoločnosti.

f) Spoločné podnikanie - „Joint ventures“
Joint ventures predstavujú asociácie dvoch a viac spoločností za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa. Táto asociácia môže byť dosiahnutá buď založením partnerstva alebo separátnej inkorporácie joint ventures. Môže ísť o kombináciu jednotlivcov alebo spoločností.

g) Koncesie - „Franchises“
Koncesia je spôsob podnikania, pri ktorom udelovateľ koncesie povoľuje koncesionárovi predávať výrobky a/alebo poskytovať služby, pričom používa obchodné meno, logo atď. udelovateľa licencie. Koncesionár platí poplatky a royalty za ich použitie.