ZALOŽENIE
FIRMY V CA
DANE V CA HOSPODÁRSTVO
V KANADE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI


HOSPODÁRSKY VÝVOJ KANADY

Kanada je charakterizovaná ako krajina s vysokorozvinutým priemyslom, vysokoefektívnym poľnohospodárstvom a bohatou surovinovou základňou. Priemyselne najvýkonnejšími provinciami (podľa výšky predpokladaného rasu HDP v r. 2001) sú Alberta (naftový priemysel) a Ontário (elektronický priemysel a informačné technológie).

Ekonomika Kanady je silne prepojená na jediného suseda - USA. Viac ako 80% celkového kanadského exportu smeruje do tejto krajiny, pričom dve tretiny vývozu hotových výrobkov do USA tvoria automobily. Druhým najväčším individuálnym obchodným partnerom je Japonsko, pričom obchod s EÚ ako celkom je viac ako dvojnásobne vyšší ako obchodná výmena s Japonskom. Najvýznamnejšími komoditnými skupinami kanadského vývozu sú stroje a zariadenia, výrobky automobilového priemyslu, priemyselné výrobky, drevárske, poľnohospodárske a rybárske výrobky. V dovoze dominujú taktiež stroje a zariadenia, výrobky automobilového priemyslu, priemyselné výrobky a spotrebné tovary.

Významným impulzom pre rozvoj zahraničného obchodu Kanady bola Dohoda severoamerickom voľnom obchode (NAFTA), platná od r. 1994, ktorá vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete z hľadiska hodnoty HDP všetkých jej členov (USA, Kanada, Mexiko). V centre kanadského záujmu sa nachádza aj celoamerická zóna voľného obchodu (FTAA), ktorej vznik do r. 2005 sa snaží Kanada urýchliť uzatváraním bilaterálnych dohôd s latinskoamerickými štátmi.

V roku 2000 vstúpila Kanada do 9. roku pokračujúceho hospodárskeho rastu, pričom ide o doteraz nezaznamenanú dĺžku obdobia rastu, sprevádzanú absenciou inflačných tlakov a nerovnováhy platobnej bilancie. Akcelerátorom rastu počas uvedeného obdobia bol mohutný rast dopytu v USA, rast svetových cien na komoditných trhoch a zvýšená dôvera domácností spojená s rozsiahlou tvorbou pracovných miest. Rast za finančný rok 1998/1999 dosiahol výšku 3,1% a za rok 1999/2000 4,8%, čo predstavuje najvyšší medziročný rast HDP v rámci skupiny G7 a dvojnásobne vyšší ako rast HDP USA (2,4%). Medzi odvetvia s najrýchlejším hospodárskym rastom patria služby (podnikateľské, finančné, poisťovacie, realitné, strojárske, obchodu a maloobchodu), ťažba nerastov a ropy, výroba elektrickej energie, plastov a dopravných prostriedkov. V nasledujúcich rokoch sa očakáva zmiernenie tempa hospodárskeho rastu, čo dokazuje aj predpoveď rok 2001, t.j. 3%.

Významnou črtou kanadskej ekonomiky je výrazný prebytok verejných financií, ktorý postupne narastal z úrovne 1% HDP v r. 1997 na úroveň súčasných 7,5% HDP. Liberálna federálna vláda používa finančné prostriedky prebytku na znižovanie daní a vysokej vládnej zadĺženosti (druhá najvyššia z krajín G7), ako aj na investície do sociálnych a zdravotníckych programov.

Priaznivo sa vyvíja aj nezamestnanosť, ktorá v t.r. poklesla na veľmi nízku úroveň (údaj z decembra 2000 je 6,8%), aká sa vyskytla naposledy v polovici 70-tych rokov. Táto hodnota je výsledkom najmä štrukturálnych ekonomických reforiem, ktoré kanadská vláda začala realizovať v polovici 80-tych rokov. Ďalší ukazovateľ, inflácia, dosahuje rovnako veľmi nízku úroveň a už niekoľko rokov sa pohybuje pri dolnej hranici 1-3% stanoveného inflačného pásma.

Za tretí štvrťrok 2000 dosiahla kanadská ekonomika HDP (v cenách roku 1992) vo výške 930,3 mld. CAD, čo je o 5% viac ako za porovnateľné obdobie minulého roka. Aktívne saldo zahraničného obchodu je vo výške 11,6 mld. CAD, čo predstavuje viac než dvojnásobné prekonanie doteraz najpriaznivejšej celoročnej obchodnej bilancie (+4,6 mld. CAD) z roku 1996.