ZALOŽENIE
FIRMY V CA
DANE V CA HOSPODÁRSTVO
V KANADE
OBCHODNÉ
SPOLOČNOSTI


Daňové a devízové podmienky v Kanade

Kanada nemá devízové obmedzenia. Prevod zisku, dividend a kapitálu do krajiny pôvodu, platieb za autorské práva a honorárov nie je zákonom obmedzený. Podľa kanadského investičného zákona z roku 1985 mal zahraničný kapitál vo väčšine prípadov rovnaké postavenie ako kanadský. Inštitúcia, ktorá zabezpečovala uplatňovanie investičného zákona, bola v roku 1994 rozpustená a jej úlohy boli rozdelené medzi Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného obchodu (MZV MO) a Ministerstvo
priemyslu. MZV a MO teraz zodpovedá za podporu investícií a investičný prieskum. Ministerstvo priemyslu schvaľuje a eviduje nové žiadosti o schválenie zahraničných investičných zámerov . S výnimkou získania podielu nad určitý stanovený prah, investor má povinnosť len oznámiť Ministerstvu priemyslu do 30 dní po uskutočnení transakcie nadobudnutie majetku.

Obmedzenie hladiny podielu zahraničného vlastníctva prevláda v bankovníctve, hromadných oznamovacích prostriedkoch, v poisťovníctve, v dôverníckych spoločnostiach a v leteckej doprave.

Vláda ponúka široký rozsah výhod na povzbudenie investičnej činnosti cez daňový systém formou odpočtu z dane. Ďalej priame dotácie, návratné a nenávratné pôžičky a poistenie. Kritériami na získanie takejto motivácie je jasne preukázaný hospodársky a sociálny prínos. Obyčajne sú to prevod
vyspelej technológie, vytvorenie pracovných príležitostí, zvýšenie kvalifikácie a zabezpečenie vývozu.

Zákon o hospodárskej súťaži z roku 1986 poveril "Úrad pre politiku hospodárskej súťaže" sledovaním spájania a preberania štátnych podnikov a bánk, ako aj súkromných firiem. Rozhodujúcou je skutočnosť, či týmto činom konkurencia zaniká alebo sa znižuje. Príslušné sporné prípady rieši Súd pre hospodársku súťaž.

Daňový systém
Daň z príjmu vyberá federálna vláda, 10 provincií aj 3 územia. Kanadskí občania sú povinní odvádzať daň zo všetkých aj zahraničných príjmov. Ostatné osoby žijúce v Kanade odvádzajú daň len z príjmov pochádzajúcich z kanadských zdrojov. Priame dane, ktoré môžu vyberať aj federálna aj provinčné vlády, tvoria dane z príjmu právnických aj fyzických osôb, dane z kapitálu, maloobchodné dane a dane z vlastníctva. Nepriame dane môže vyberať len federálna vláda a tvoria ich clo za dovezený tovar a federálna daň z predaja tovaru a služieb, ktorá je obdobou dane z pridanej hodnoty, v Kanade sa uplatňuje od 1.1.1991.

Základná sadzba dane z príjmu právnických osôb za príjem v Kanade je 28%. Provincie a územia tiež vyberajú dane z príjmu podnikov v rámci svojich hraníc. Najvyššia kombinovaná federálna a provinciálna daň z príjmu podnikov sa pohybuje v rozmedzí od 38% do 46%, v závislosti od provincie alebo územia.
Fyzické osoby majú za svoj príjem odstupňovanú federálnu daňovú sadzbu, so stropom 29%. Podľa miesta pobytu platí fyzická osoba aj provinciálnu alebo územnú daň z príjmu. Kombinácia obidvoch daní z príjmu, federálnej aj provinciálnej sa pohybuje v rozmedzí maximálne 44 až 56%, v závislosti od provincie alebo územia bydliska.Daň za tovary a služby (Goods and Services Tax - GST) je spotrebná daň porovnateľná s DPH. Jej výška je 7% a platí ju posledný spotrebiteľ. Od GST sú oslobodení : neziskový sektor, sektor finančných služieb zahŕňajúci obce, univerzity, nemocnice a školy. Nulová GST sa uplatňuje pri potravinách, predpísných liekoch, lekárskych prístrojoch a vývoze tovaru a služieb.

Daň na vybrané výrobky uplatňovaná federálnou vládou zahŕňa šperky, autá klimatizáciu do automobilov, hodinky, PHM, cigarety, tabak a víno. Sadzba kolíše v závislosti od tovaru. Tejto dani podliehajú aj výroba piva, alkohol a ďalšie tabakové výrobky. Túto daň vyberajú aj provinciálne vlády.

Provinciálna daň z maloobchodného predaja (Provincial Sales Tax - PST), s výnimkou Quebecu, ktorý používa daň podobnú GST a Alberty, ktorá provinciálnu daň z predaja nevyberá, je uplatňovaná vo všetkých ďalších provinciách. Pohybuje sa od 7 do 12%.Ceny tovaru v maloobchodnej predajnej sieti sú uvádzané bez federálnej dane za tovar a služby a bez provinciálnej dane z predaja. Skutočná cena je teda vždy minimálne o 15% vyššia ako je uvedená cena.