VÝHODY ČLENSTVA
V KOMORE
ČLENSTVO
V KOMORE
STANOVY
KOMORY


ČLENSTVO V KANADSKO-SLOVENSKEJ OBCHODNEJ KOMORE

Členom komory sa môžu stať právnické osoby (typ BUSINESS), inštitúcie, kanadské a slovenské spoločnosti s činnosťou v oboch krajinách, ako aj fyzické osoby (typ PRIVAT), ktoré vykonávajú obchodnú, priemyselnú, remeselnícku činnosť alebo poskytujú služby.
Okrem toho členmi môžu byť osoby a firmy iných štátov, vždy na základe splnenia horeuvedených podmienok.
Členom komory nemôže byť osoba, ktorá bola stíhaná za hanobenie a tá, ktorá stratila občianske práva.

Zápis do Komory je jednoročný a pokladá sa za tiché predĺženie z roka na rok, ak odstúpenie nebolo písomne zaslané doporučeným listom do 31.10. predchádzajúceho roka. V prípade, že táto doba uplynula, člen bude považovaný za platiaceho člena členských príspevkov, ktoré budú stanovené na nasledujúci rok. Členovia Komory majú volebný a schvaľovací hlas.
Každý člen môže adresovať prezidentovi návrhy, ktoré po prehodnotení Predsedníckou radou budú doporučené do programu Valného zhromaždenia.

Členovia komory sa rozlišujú nasledovne :
- zakladajúci členovia
- riadni členovia
- čestní členovia
Za zakladajúcich členov sa považujú všetci členovia, ktorí poskytli Komore materiálne alebo nemateriálne prostriedky na udržiavanie jej činnosti v prvom roku.
Zakladajúci členovia majú rovnaké práva ako riadni členovia.
Riadnymi členmi sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré súhlasia s poslaním a stanovami Komory.
Čestnými členmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kanadsko - slovenskej spolupráce v oblasti obchodnej a hospodárskej a s čestným členstvom súhlasia. Čestní členovia sa nemôžu považovať za riadnych členov a nemajú hlasovacie právo na Valnom zhromaždení. Postavenie čestných členov musí byť odsúhlasené Valným zhromaždením.
Čestných členov navrhuje Valnému zhromaždeniu Predsednícka rada. Čestný člen má rovnaké povinnosti ako riadny člen, ale neplatí členské príspevky. Čestný člen nemôže byť volený do orgánov Komory a pri hlasovaní má hlas poradný.

Ukončenie členstva

Člen, ktorý poruší predpisy uvedené v článku III. sa automaticky vylučuje.
Okrem toho člen môže byť vylúčený na základe rozhodnutia Predsedníckej rady podľa skutočnosti uvedených v čl. 5., ods.3, ak neplatí členské príspevky a tak sa stáva nehodným členstva v Komore.
Proti takémuto vylúčeniu, ktoré musí byť dotyčnému zaslané doporučeným listom, je možné odvolať sa na Valnom zhromaždení, prezentovaním sa písomne u prezidenta komory do 30 dní odo dňa oznámenia o vylúčení.
Člen podrobený bankrotu alebo inému podobnému právnemu procesu v krajine sídla komory bude z komory vylúčený.

Členské príspevky

Členský príspevok sa bude určovať z roka na rok Predsedníckou radou a bude musieť byť uhradený do 30 dní od dátumu určeného na úhradu.
Po uplynutí 30 dní bez uskutočnenej úhrady, odo dňa určeného na úhradu, bude člen považovaný za neplatiaceho a nebude mať právo na žiadne služby poskytované Komorou až do vyrovnania sa.
Neplatiaci člen bude vyzvaný doporučeným listom a so súhlasom Predsedníckej rady bude vylúčený zo zoznamu členov, ak na základe výzvy nevyrovná členské príspevky so spätnou platnosťou.
Členský rok trvá 12 mesiacov a začína sa nasledujúcim mesiacom po mesiaci, v ktorom je uhradený členský poplatok.

Výška členských príspevkov v €

Privat Business
ročné.....350,-
dvojročné.....600,-
trojročné.....800,-
ročné.....1.000,-
dvojročné.....1.600,-
trojročné.....2.000,-

Názov účtu: Kanadsko-Slovenská obchodná komora
IBAN: SK43 8330 0000 0022 0150 1134, účet je vedený v EUR
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Fio banka a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Prihlášku pre členstvo v komore si môžete stiahnuť tu na vyplnenie a vytlačenie

typ - PRIVAT
typ - BUSINESS